Selecteer een pagina
 

Aankoopvoorwaarden

Deze koopvoorwaardenovereenkomst (de “overeenkomst”) is opgesteld door en tussen Lynn Noppen, handelend onder de naam She Talks Business (hierna bekend als “Bedrijf”), en u (hierna bekend als “Koper”, en gezamenlijk de “Partijen”).

Door een product (zoals hieronder gedefinieerd) van het bedrijf te kopen, gaat de koper akkoord met de volgende voorwaarden:

PRODUCT
Het bedrijf biedt een content en styled stockfotografie lidmaatschap (hierna het “Product” genoemd). De koper stemt ermee in zich te houden aan alle beleidsregels en procedures zoals uiteengezet in deze overeenkomst als voorwaarde voor hun aankoop. De aankoop van het product door de koper omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en / of transacties elektronisch uit te voeren. DE KOPER ERKENT DAT HUN AANKOOP HUN OVEREENKOMST BEVAT EN DE VOORNEMEN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE GERELATEERDE OVEREENKOMST INCLUSIEF ANDER BELEID EN CONTRACTEN, EN OM VOOR PRODUCT TE BETALEN.

TERUGBETALINGEN
Vanwege het digitale karakter van het product en omdat directe toegang wordt verleend zodra het lidmaatschap is geactiveerd, worden er geen terugbetalingen op lidmaatschappen aangeboden. Lidmaatschappen kunnen op elk moment worden opgezegd. Om verlengingskosten te vermijden, moeten leden hun account annuleren vóór de automatische verlengingsdatum. Er worden GEEN TERUGBETALINGEN verleend als leden vergeten te annuleren vóór de verlengingsdatum. Het ledenaccount blijft actief tot het einde van de abonnementsperiode en alle afbeeldingen die zijn gedownload terwijl het lidmaatschap actief was, kunnen nog steeds worden gebruikt.

BEËINDIGING
U kunt uw lidmaatschap op elk moment beëindigen. Er worden echter geen terugbetalingen gedaan voor reeds verwerkte betalingen.

Het Bedrijf kan de levering van de Producten opschorten of deze Koopovereenkomst en de Afbeeldingslicentie beëindigen, zonder dat u aan u terugbetaald hoeft te worden: a) wanneer u de voorwaarden hiervan schendt; b) als u nalaat een vergoeding te betalen die aan het Bedrijf verschuldigd is; c) als u insolvent wordt of een faillissementsaanvraag indient of ermee instemt of als u failliet of insolvent wordt verklaard of een cessie doet ten gunste van schuldeisers of een regeling op grond van enige wet met betrekking tot faillissement of de rechten van schuldeisers, of beëindigt of ontbindt uw bedrijf of als er een curator is aangesteld met betrekking tot uw bedrijf of activa; of (d) als u een van de voorwaarden van de Afbeeldingslicentie schendt.

AFBEELDINGEN LICENTIE
Door het product te kopen, gaat de koper akkoord met de afbeeldingslicentie.
Het She Talks Business-lidmaatschap wordt geleverd met een niet-exclusieve licentie voor beperkt gebruik.

Leden erkennen dat She Talks Business | Lynn Noppen geen verklaringen of garanties geeft voor niet-inbreuk en beweert niet dat ze releases heeft ontvangen van merken, ontwerpers of fabrikanten voor het gebruik van producten, geregistreerde handelsmerken, logo’s of intellectueel eigendom die in de afbeeldingen worden weergegeven. Leden gaan ermee akkoord dat noch Lynn Noppen, noch She Talks Business aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden afbeeldingen. She Talks Business | Lynn Noppen is niet aansprakelijk voor claims die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de afbeeldingen, al dan niet door u gewijzigd of gecombineerd met andere inhoud.

OVERDRACHT
Leden mogen in geen geval lidmaatschaps- of inloggegevens overdragen aan een derde partij – of dit nu een klant, klant of zakenpartner is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming die rechtstreeks van She Talks Business is verkregen.

GEEN GARANTIE / GARANTIE
Het bedrijf verkoopt producten ‘zoals ze zijn’ zonder enige garantie of garantie, expliciet of impliciet, inclusief geen garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

AANNEMING VAN RISICO’S
De koper stemt ermee in om alle risico’s te aanvaarden die verband houden met het gebruik van een product, inclusief maar niet beperkt tot de opname van of toepassing op de persoon van de koper, het gebruik van een product persoonlijk of in het bedrijfsleven, alle belastingen en voorschriften die van toepassing zijn op elk product, alle wettelijke naleving problemen met betrekking tot een product. De koper begrijpt dat het bedrijf alle aansprakelijkheid afwijst voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door een product.

VRIJWARING
De koper stemt ermee in om het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen en zijn respectieve functionarissen, directeuren, agenten, werknemers en andere onafhankelijke contractanten te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, oorzaken van actie, schade, rechtszaken, vonnissen, inclusief advocaten vergoedingen en kosten die voortvloeien uit of verband houden met de actie (s) van de Koper onder deze Overeenkomst of misbruik van een Product. De koper stemt ermee in zich te verdedigen tegen alle claims, eisen, rechtszaken, rechtszaken en / of oordelen die voortvloeien uit of verband houden met de deelname van de koper onder deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door het bedrijf is vermeld.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De koper gaat ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van het bedrijf om welke reden dan ook niet hoger zal zijn dan de totale aankoopprijs van het gekochte product.

GESCHILLENBESLECHTING
Als een geschil niet eerst wordt opgelost door middel van onderhandelingen in goed vertrouwen tussen de partijen bij deze overeenkomst, zal elke controverse of geschil met betrekking tot deze overeenkomst worden voorgelegd aan bindende arbitrage. De arbitrage zal plaatsvinden binnen negentig (90) dagen vanaf de datum van het eerste verzoek tot arbitrage en zal plaatsvinden in Alkmaar, Noord-Holland. De partijen werken samen bij het uitwisselen en bespoedigen van ontdekkingen als onderdeel van het arbitrageproces en werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat het arbitrageproces binnen de termijn van negentig (90) dagen wordt afgerond. De schriftelijke beslissing van de arbiters (die zal voorzien in de betaling van kosten, inclusief advocatenhonoraria) is absoluut bindend en sluitend en niet onderhevig aan rechterlijke toetsing, en kan worden ingevoerd en afgedwongen door elke rechtbank met de juiste jurisdictie.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Noord-Holland, ongeacht de conflicterende wettelijke principes daarvan.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST; AMENDEMENT; RUBRIEKEN
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot hun relatie en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en verklaringen voor zover deze op enigerlei wijze verband houden met het onderwerp hiervan. Noch de uitvoering, noch de handel, noch het gebruik van de handel mogen worden gebruikt om de bepalingen van deze overeenkomst te kwalificeren, uit te leggen, aan te vullen of anderszins te wijzigen. Geen enkele wijziging van, of enige toestemming met betrekking tot, enige bepaling van deze Overeenkomst is bindend voor beide partijen, tenzij schriftelijk uiteengezet, waarin een dergelijke verklaring van afstand, toestemming of wijziging wordt gespecificeerd, ondertekend door beide partijen. De titels van de secties in deze overeenkomst zijn alleen bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie ervan.

SCHEIDBAARHEID
Mocht enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen van deze overeenkomst en blijft deze volledig van kracht.

VRIJSTELLING
Het afzien of nalaten van het Bedrijf om in enig opzicht enig recht uit te oefenen waarin hierin wordt voorzien, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enig verder recht hieronder.

Pin It on Pinterest