fbpx
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

DOOR WWW.SHETALKSBUSINESS.NL TE BEZOEKEN STEMT U IN MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

VOORWAARDEN
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van Lynn Noppen, handelend onder de naam She Talks Business (“Bedrijf”, “wij” of “ons”). De term “u” verwijst naar de gebruiker of kijker van www.shetalksbusiness.nl (“Website”).

Lees deze Algemene Voorwaarden (“AV”) aandachtig door. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door de website en de inhoud ervan te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze verschijnen. Ongeacht of u ze hebt gelezen of niet. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website of de inhoud ervan.

WEBSITE GEBRUIK EN TOESTEMMING
De woorden, ontwerp, lay-out, grafische afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, informatie, materialen, documenten, gegevens, databases en alle andere informatie en intellectueel eigendom die toegankelijk zijn op of via deze website (“inhoud”) zijn ons eigendom en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Als u een dienst, lidmaatschap, product of abonnement hebt gekocht of anderszins een afzonderlijke overeenkomst met ons hebt gesloten, bent u ook onderworpen aan de voorwaarden van die overeenkomst of die gebruiksvoorwaarden, die voorrang hebben in het geval van een conflict. Voor online aankopen gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de transactie.

Door deze website en de inhoud ervan te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u akkoord gaat met en zich houdt aan deze algemene voorwaarden. Elke registratie door, gebruik van of toegang tot de website en de inhoud ervan door iemand jonger dan 18 jaar is niet geautoriseerd, zonder vergunning en in strijd met deze algemene voorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten die van toepassing zijn in uw rechtsgebied.

Alle producten en diensten die door het Bedrijf worden geleverd en geadverteerd, zijn onderhevig aan alle andere toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Onze beperkte licentie voor jou. Deze website en de inhoud ervan is het eigendom van ons en / of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers, tenzij anders vermeld, en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten.

Als u onze website of de inhoud ervan bekijkt, koopt of opent, wordt u beschouwd als onze licentiehouder. Voor alle duidelijkheid: u krijgt een herroepbare, niet-overdraagbare licentie, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, uitsluitend voor u.

Wanneer u onze website of de inhoud ervan koopt of opent, gaat u daarmee akkoord.

U mag onze website of inhoud niet kopiëren, dupliceren of stelen. U begrijpt dat het doen van iets met onze website of de inhoud ervan dat in strijd is met deze algemene voorwaarden en de beperkte licentie die we u hierin verstrekken, wordt beschouwd als diefstal, en we behouden ons het recht voor om diefstal te vervolgen in de volledige omvang van de wet.

U mag op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, aanpassen, impliceren of vertegenwoordigen dat onze website of de inhoud ervan van u is of door u is gemaakt. Door onze Website-inhoud te downloaden, af te drukken of anderszins te gebruiken voor persoonlijk gebruik, aanvaardt u op geen enkele manier eigendomsrechten op de Inhoud – deze is nog steeds ons eigendom.

U moet onze schriftelijke toestemming hebben voordat u een van onze website-inhoud gebruikt voor uw eigen zakelijke gebruik of voordat u deze met anderen deelt. Dit betekent dat u niet mag wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, op de markt brengen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op enigerlei wijze of via een medium (inclusief via e-mail, website, link of enige andere elektronische middelen) elke website-inhoud omdat die wordt beschouwd als het stelen van ons werk.

We verlenen u een beperkte licentie om van onze website en de inhoud ervan te genieten voor uw eigen persoonlijk gebruik, niet voor uw eigen zakelijk / commercieel gebruik of in zaken waarmee u geld kunt verdienen, tenzij we u schriftelijke toestemming geven om dit te doen.

Als licentiehouder begrijpt en erkent u dat deze website en zijn inhoud door ons zijn ontwikkeld of verkregen door middel van een aanzienlijke investering van tijd, moeite en kosten, en dat deze website en zijn inhoud waardevolle, speciale en unieke activa van ons zijn die worden beschermd tegen oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik. We vermelden duidelijk dat u deze website of de inhoud ervan niet mag gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd.

De handelsmerken en logo’s die op onze website of de inhoud ervan worden weergegeven, zijn handelsmerken van ons, tenzij anders aangegeven. Elk gebruik, inclusief framing, metatags of andere tekst waarin deze handelsmerken of andere weergegeven handelsmerken worden gebruikt, is strikt verboden zonder onze schriftelijke toestemming.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of enige uitdrukkelijke schriftelijke licentie worden verleend, zijn door ons voorbehouden.

Uw licentie voor ons. Door materiaal op of via onze website te plaatsen of in te zenden, zoals opmerkingen, posts, foto’s, afbeeldingen of video’s of andere bijdragen, geeft u aan dat u de eigenaar bent van al dit materiaal en dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Wanneer u ons vrijwillig een opmerking, foto, afbeelding, video of een andere inzending voor gebruik op of via onze website indient of plaatst voor gebruik op of via onze website, geeft u ons, en een door ons geautoriseerde persoon, toestemming om deze op onze huidige of toekomstige website te plaatsen. En de inhoud ervan. Dit recht omvat het verlenen van eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten onder elke relevante jurisdictie zonder verdere toestemming van u of compensatie door ons aan u. Uw rechten met betrekking tot deze persoonlijke informatie vindt u in ons privacybeleid.

U erkent dat we het recht hebben, maar niet de plicht om enige bijdragen van u te gebruiken en dat we ervoor kunnen kiezen om het gebruik van dergelijke bijdragen op onze website of in onze inhoud op elk moment en om welke reden dan ook te staken.

VERZOEK OM TOESTEMMING OM CONTENT TE GEBRUIKEN
Elk verzoek om schriftelijke toestemming om onze inhoud te gebruiken, of enig ander intellectueel eigendom of eigendom van ons, moet worden gedaan VOORDAT u de inhoud wilt gebruiken door het contactformulier op deze website in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@shetalksbusiness.nl.

We stellen heel duidelijk dat u geen enkele inhoud mag gebruiken op een manier die in strijd is met deze algemene voorwaarden, tenzij we u hiervoor specifieke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Als u van ons toestemming heeft gekregen, gaat u ermee akkoord de specifieke inhoud te gebruiken die we toestaan ​​en ALLEEN op de manieren waarvoor we u onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. Als u ervoor kiest om de inhoud te gebruiken op een manier waarop we u niet specifiek schriftelijke toestemming geven, gaat u ermee akkoord dat u wordt behandeld alsof u dergelijke inhoud van ons heeft gekopieerd, gedupliceerd en / of gestolen, en u stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik ervan. Dergelijke inhoud en om alle acties te ondernemen waar we om vragen en volgens de methoden en binnen het tijdsbestek dat we voorschrijven om onze intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten op onze website en de inhoud ervan te beschermen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid en aanvaarding van risico’s
Als licentiehouder gaat u ermee akkoord dat u uw eigen oordeel gebruikt bij het gebruik van onze website en de inhoud ervan, en u gaat ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat u alle risico’s op zich neemt en dat er op geen enkele manier resultaten worden gegarandeerd met betrekking tot deze website en / of de inhoud ervan. Deze website en de inhoud ervan zijn uitsluitend bedoeld om u onderwijs en hulpmiddelen te bieden waarmee u uw eigen beslissingen kunt nemen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw acties, beslissingen en resultaten op basis van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van deze website of de inhoud ervan.

DISCLAIMER
Onze website en de inhoud ervan zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die door u of anderen wordt opgelopen in verband met onze website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, fysieke of mentale ziekte, toestand of probleem, fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel letsel of schade, verlies van inkomen of inkomsten, verlies van zaken , verlies van winst of contracten, verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilde tijd en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze is veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar. U erkent specifiek en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van een andere deelnemer of gebruiker van de website, inclusief u.

Juridische en financiële disclaimer
Deze website en de inhoud ervan mogen op geen enkele manier worden gezien of erop worden vertrouwd als zakelijk, financieel of juridisch advies. De informatie die via onze website en de inhoud ervan wordt verstrekt, is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies dat kan worden verstrekt door uw eigen accountant, advocaat of financieel adviseur. We geven op geen enkele manier financieel of juridisch advies. U wordt hierbij geadviseerd om uw eigen accountant, advocaat of financieel adviseur te raadplegen voor alle vragen en zorgen die u heeft over uw eigen inkomsten en belastingen die betrekking hebben op uw specifieke financiële en / of juridische situatie. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor uw inkomsten, het succes of falen van uw zakelijke beslissingen, de toename of afname van uw financiën of inkomen, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u heeft als gevolg van informatie die aan u wordt gepresenteerd via onze website of de inhoud ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor uw resultaten.

Inkomsten Disclaimer
U erkent dat we geen uitspraken hebben gedaan en geen uitspraken doen met betrekking tot de gezondheid, fysieke, mentale, emotionele, spirituele of gezondheidsvoordelen, toekomstige inkomsten, uitgaven, verkoopvolume of mogelijke winstgevendheid of verlies van welke aard dan ook die kunnen worden verkregen als gevolg van uw gebruik van deze website of de inhoud ervan. We kunnen en zullen niet garanderen dat u een bepaald resultaat, positief of negatief, financieel of anderszins, zult behalen door het gebruik van onze website of de inhoud ervan en u accepteert en begrijpt dat de resultaten voor elk individu verschillen. We wijzen ook uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de keuzes, acties, resultaten, gebruik, misbruik of niet-gebruik van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door het gebruik van onze website of de inhoud ervan. U gaat ermee akkoord dat uw resultaten strikt van uzelf zijn en dat wij op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor uw resultaten.

Garanties Disclaimer
WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ONZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN FUNCTIONEEL, ONONDERBROKEN, CORRECT, VOLLEDIG, PASSEND OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT ENIG DEEL VAN DE WEBSITE, DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN . WIJ GARANDEREN OF GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OF OP WEBSITES VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Technologie-disclaimer
We proberen ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid en levering van onze website en de inhoud ervan ononderbroken en foutloos is. We kunnen echter niet garanderen dat uw toegang niet van tijd tot tijd wordt opgeschort of beperkt, ook niet om reparaties, onderhoud of updates mogelijk te maken, hoewel we natuurlijk zullen proberen de frequentie en duur van opschorting of beperking te beperken. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor schade of restitutie, of voor enig ander verhaal, als onze website of de inhoud ervan niet meer beschikbaar is of de toegang ertoe om welke reden dan ook traag of onvolledig wordt. Zoals systeemback-upprocedures, internetverkeer, upgrades, overbelasting van verzoeken aan de servers, algemene netwerkstoringen of vertragingen, of enige andere oorzaak die onze website of de inhoud ervan van tijd tot tijd ontoegankelijk voor u kan maken.

Fouten en weglatingen
We geven geen enkele garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie op onze website of de inhoud ervan. Er is alles aan gedaan om u de meest nauwkeurige en actuele informatie te bieden, maar omdat de aard van wetenschappelijk onderzoek voortdurend evolueert, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van onze inhoud. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen op de website, de inhoud ervan of in andere informatie waarnaar wordt verwezen of die is gekoppeld aan de site. U erkent dat dergelijke informatie onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Links naar andere websites
We kunnen links en verwijzingen naar andere websites bieden die door derden worden onderhouden en die u buiten onze website of de inhoud ervan kunnen brengen. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en het opnemen van een link op onze website of de inhoud ervan naar een andere website impliceert niet dat wij die website of de eigenaar ervan onderschrijven, sponsoren of goedkeuren. We onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor de standpunten, meningen, feiten, adviezen, verklaringen, fouten of weglatingen die worden verschaft door externe bronnen waarnaar wordt verwezen op onze website of de inhoud ervan, of voor hun nauwkeurigheid of betrouwbaarheid. We hebben geen controle over de inhoud of functionaliteit van die websites en daarom aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of anderszins dat kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die gelinkte websites te lezen om te bevestigen dat u dit beleid begrijpt en ermee instemt.

Beperkingen op koppelen en links
U mag een hypertekstlink naar onze website of inhoud maken, zolang de link geen sponsoring, goedkeuring of eigendom van onze website of inhoud vermeldt of impliceert en niet aangeeft of impliceert dat wij worden gesponsord, onderschreven of eigendomsrechten hebben. U mag onze Inhoud echter niet framen of inline linken zonder onze schriftelijke toestemming.

Door onze website en de inhoud ervan op enigerlei wijze of om welke reden dan ook te kopen en / of te gebruiken, gaat u ook impliciet akkoord met onze volledige afbeeldingslicentie die u op deze website kunt vinden.

VRIJWARING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJGAVE VAN CLAIMS
Vrijwaring
U stemt ermee in te allen tijde ons bedrijf te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, evenals al onze gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, joint venture-partners, opvolgers, overgeplaatste personen, rechtverkrijgenden en licentiehouders, voor zover van toepassing , van en tegen alle claims, rechtszaken, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische vergoedingen en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met onze website, de inhoud ervan of uw schending van enige verplichting, garantie, vertegenwoordiging of convenant uiteengezet in deze algemene voorwaarden of in enige andere overeenkomst met ons.

Beperking van de aansprakelijkheid
Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, producten of materialen die u aanvraagt ​​of ontvangt via of op onze website en de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, letsel, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, fysieke of mentale ziekte, toestand of probleem, of anderszins, als gevolg van een handeling of verzuim van een of ander bedrijf, of het nu eigenaars, personeel, agenten, joint venture-partners, aannemers, verkopers, gelieerde ondernemingen of anderszins zijn, die bij ons zijn aangesloten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eigenaren, personeel, agenten, joint venture-partners, aannemers, verkopers, gelieerde ondernemingen of anderszins die betrokken zijn bij het weergeven van onze website of de inhoud ervan, of op enigerlei wijze of op enige locatie. In het geval dat u onze website en de inhoud ervan of enige andere informatie die door ons is verstrekt of aan ons is gelieerd, gebruikt, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Vrijgave van claims
In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens een partij voor enige vorm van directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade voor het gebruik van of vertrouwen op onze website en de inhoud ervan, of op degenen die op enigerlei wijze aan ons zijn gelieerd, en u ontslaat ons hierbij van alle claims; inclusief, zonder beperking, die met betrekking tot gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, persoonlijk letsel, ongevallen, verkeerde toepassing van informatie of enig ander verlies, fysieke of mentale ziekte, toestand of probleem, of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of moeilijkheden.

UW GEDRAG
U gaat ermee akkoord dat u onze website of het gedrag ervan niet zult gebruiken op een manier waardoor de website, inhoud of toegang ertoe op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of aangetast. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf uw computer naar deze website en de inhoud ervan en naar ons wordt verzonden.

U stemt ermee in om alleen goederen of diensten aan te schaffen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u dat wettelijk bent toegestaan ​​of voor wie u de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen om hun naam, adres, betaalmethode, creditcardnummer en factuurgegevens op te geven .

U gaat ermee akkoord financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die door u of iemand die namens u handelt via de website of de inhoud ervan. U stemt ermee in de website en de inhoud ervan alleen voor legitieme, niet-commerciële doeleinden te gebruiken en niet voor speculatieve, valse, frauduleuze of illegale doeleinden.

Als u een lidmaatschap of product bij ons heeft gekocht, gaat u ermee akkoord dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord met niemand deelt en dat u deze informatie veilig bewaart. U gaat ermee akkoord dat u onbevoegde gebruikers geen toegang tot uw account geeft om afbeeldingen te gebruiken of te downloaden of om wijzigingen aan te brengen in uw account. Bovendien gaat u akkoord met de volledige licentie– en aankoopovereenkomst voor afbeeldingen die u op deze website kunt vinden.

U mag de website en de inhoud ervan alleen voor legale doeleinden gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u de website of de inhoud ervan niet op een van de volgende manieren zult gebruiken:

Voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of anderszins een onwettige activiteit uitvoeren

Om materiaal te verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, schadelijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend, bedreigend, aanstootgevend, inbreuk op de privacy is, in strijd met vertrouwen, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of dat kan anders anderen verwonden

Om onze website of de inhoud ervan te verzenden, negatief te beïnvloeden of te infecteren met softwarevirussen of enige andere schadelijke of soortgelijke computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of spam, of het nu gaat bedoeld of niet:

  • Om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken.
  • Om u voor te doen als een derde partij of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw bijdragen.
  • Om een ​​deel van onze website of de inhoud ervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen op een manier die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons.

ONLINE HANDEL
In bepaalde delen van de website of de inhoud ervan kunt u mogelijk aankopen doen bij ons of bij andere verkopers. Als u een aankoop bij ons doet op of via onze website of de inhoud ervan, alle informatie die u tijdens uw aankoop of transactie hebt verkregen en alle informatie die u geeft als onderdeel van de transactie, zoals uw naam, adres, betaalmethode, krediet kaartnummer en factureringsgegevens kunnen worden verzameld door zowel ons, de handelaar als ons betalingsverwerkingsbedrijf. Lees ons privacybeleid om te zien hoe we voldoen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw deelname aan, correspondentie of zakelijke transacties met een gelieerde onderneming, individu of bedrijf gevonden op of via onze website, alle aankoopvoorwaarden, voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met betaling, restitutie en / of levering met betrekking tot uw aankoop, zijn uitsluitend tussen u en de verkoper. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, restitutie of andere zaken van welke aard dan ook die zijn opgelopen als gevolg van dergelijke transacties met een handelaar.

Betalingsverwerkingsbedrijven en verkopers kunnen privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben die verschillen van die van ons. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit onafhankelijke beleid van de betalingsverwerkingsbedrijven en handelaren. Bovendien, wanneer u bepaalde aankopen doet via onze website of de inhoud ervan, bent u mogelijk onderworpen aan de aanvullende voorwaarden van een betalingsverwerkingsbedrijf, handelaar of ons die specifiek van toepassing zijn op uw aankoop. Voor meer informatie over een handelaar en zijn algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, bezoekt u de website van die handelaar en klikt u op de informatielinks of neemt u rechtstreeks contact op met de handelaar.

U ontslaat ons, onze gelieerde ondernemingen, ons betalingsverwerkingsbedrijf en handelaren van alle schade die u oploopt, en gaat ermee akkoord geen claims tegen ons of hen in te stellen die voortvloeien uit uw aankoop via of gebruik van onze website of de inhoud ervan.

DIVERSEN
Mocht een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen en blijven deze volledig van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen. Deze voorwaarden zijn niet overdraagbaar; elke overdracht, toewijzing of delegatie door u is ongeldig.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot hun relatie en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en verklaringen voor zover ze op enigerlei wijze verband houden met het onderwerp hiervan. Geen enkele verklaring van afstand van een van de bepalingen is bindend voor beide partijen, tenzij schriftelijk uiteengezet waarin een dergelijke verklaring van afstand, toestemming of wijziging wordt gespecificeerd, ondertekend door beide partijen.

De titels van deze Algemene voorwaarden zijn alleen bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie ervan.

Door de Sites te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden, zonder wijziging, en erkent u deze gelezen te hebben. We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen of om van tijd tot tijd nieuwe voorwaarden op te leggen aan het gebruik van de Website, in welk geval we de herziene Algemene Voorwaarden op deze Website zullen plaatsen. Door de site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u de nieuwe algemene voorwaarden met de wijzigingen.

KINDEREN
Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website, moet u de wettelijke leeftijd hebben bereikt in uw rechtsgebied en de vereiste macht en autoriteit hebben om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan.

BEËINDIGING
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de website en de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde zonder kennisgeving te weigeren of te beëindigen. In het geval van annulering of beëindiging, bent u niet langer geautoriseerd om toegang te krijgen tot het deel van de website of inhoud dat door een dergelijke annulering of beëindiging wordt beïnvloed. De beperkingen die u in deze AV worden opgelegd met betrekking tot de website en de inhoud ervan, zullen nu en in de toekomst nog steeds van toepassing zijn, zelfs na beëindiging door u of ons.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@shetalksbusiness.nl.

Laatst bijgewerkt: Februari 2021
© She Talks Business, 2019-2021. Alle rechten voorbehouden.

Pin It on Pinterest